Projektkurs för projektledare


Projektkurs: Grunder

Ofta brukar ett projekt definieras som en uppgift som på en förutbestämd tid, till en förutbestämd kostnad skall uppnå ett specifikt mål. Dessutom har projektet även ofta en temporär organisation, dvs. man plockar ett antal olika kompetenser/medarbetare från den ordinarie verksamheten för att bilda ett projektteam. Projektteamet är alltså en specialkomponerad grupp för att lösa det aktuella projektets specifika mål.

För att projektledaren och projektgruppen skall lyckas genomföra projektet på utsatt tid krävs en bra projektmodell som till exempel PROPS och ett bra verktyg såsom Ms Project samt ett system för tidredovisning. Hos Informer hittar du rekommenderade kurser i Ms Project. I en projektmodell definieras i grova drag hur projektet skall genomföras. Ofta består en projektmodell av ett antal olika projektfaser, grindar (affärsmässiga beslutsmöten), dokument och roller. De vanligaste faserna i exempelvis ett utvecklingsprojekt är förstudiefas, planeringsfas, genomförandefas och slutförandefas.

Varje projektfas inleds alltid med ett grindmöte. På ett grindmöte deltar olika intressenter som normalt inte arbetar i projektet utan istället tittar mer övergripande på bland annat affärsmässighet, marknad, total resurssituation och prioritet. Roller som ofta deltar på ett grindmöte är exempelvis teknisk specialist, projektkontorschef, olika resursägare och produktchef. På grindmötet tas beslut om projektet skall passera till nästa fas, backa för noggrannare analys/genomförande eller helt enkelt läggas ner.

Projektkurs: Förstudiefas

I förstudiefasen tar man reda på om grundidén till projektet håller måttet. Finns det ett behov av projektets slutmål? Ligger projektets slutmål i linje med vad verksamheten skall arbeta med? Vad kommer det att kosta? Vilka resurser skall användas? Kommer projektet att generera framtida vinster?

Projektkurs: Planeringsfas

Efter genomförd förstudiefas och ett ok från grindmötet går projektet in i planeringsfasen. I planeringsfasen görs en mer detaljerad planering, djupare analys av projektet genomförs, eventuella risker kartläggs och viktas i exempelvis Excel, noggrannare kalkyl och tidplan kan presenteras. I planeringsfasen arbetas det dessutom med att förankra projektet i organisationen samt säkerställa att resurser finns tillgängliga när det är dags.

Projektkurs: Genomförandefas

Genomförandefasen är den längsta av de fyra faserna och det är i genomförandefasen projektet börjar kräva rejält med resurser och pengar. Det är därför viktigt att man lägger ner mindre lyckade projektidéer innan själva genomförandefasen. Beroende på längden av projektets genomförandefas kan ett eller flera grindmöten läggas in för avstämning och kontroll. I slutet på genomförandefasen sker även själva överlämningen av projektets resultat till kund eller uppdragsgivare.

Projektkurs: Slutförandefas

Slutförandefasen är den sista fasen i projektets livscykel och skall alltid genomföras även om projektet av någon anledning läggs ner tidigare. I slutförandefasen görs en uppsummering av projektets genomförande och erfarenheter och kunskap dokumenteras i projektets slutrapport. Efter genomförd slutförandefas upphör även projektledarens formella ansvar för projektet.

Klicka här för att göra projektkurs.se till en av dina favoritlänkar så att du lätt hittar tillbaka.

Vill du lära dig mer om effektiv projektdrift och Ms Project är du självklart välkommen på någon av våra Ms Projectkurser i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hade du nytta av informationen?